hzhamza

Hz. Peygamber'in amcası, Şehidlerin efendisi.Künyesi; Ebn Ya'la veya Ebû Ammâre; Lakabı; Esedullah (Allah'ın Aslanı)dır. Babası Abdulmuttalib, annesi Hâle'dir.Hz. Hamza, Peygamberimizin amcalarının en küçüğüdür. Doğumdan bir kaç gün sonra, Peygamberimizi emziren Ebû Lebeb'in câriyesi Süveybe daha önceleri Hz. Hamza'yı da emzirmiş olduğundan, Hamza Peygamberimizin süt kardeşi idi.

Hz. Hamza, orta boylu, güçlü kuvvetli, heybetli, onurlu bir sahabîdir. Hz. Hamza (r.a) iyi bir avcı, keskin nişancı, Kureyş'in en şereflilerindendir. Mazlumlara yardım etmeyi seven cesur bir savaşçıydı. Av dönüşü evine gitmeden Ka'be'yi tavaf edecek kadar kutsal kabul ettiği değerlere saygılı, karşılaştığı şahıslara selâm verip sohbet etmesini seven mürüvvetli bir insandı. Onun gençlik dönemine ait bilgilerimiz yok denecek kadar azdır (İbnu'l-Esîr, İsdit'l-Gâbe, II, 52).


Peygamberimiz yakınlarına İslâm'ı tebliğ etmiş olmasına rağmen, Hz. Hamza henüz müslüman olmamıştı. Ebû Cehil'in Peygamberimize yaptığı bir hakaret sonucunda müslüman olmuştur. Peygamberimiz bir gün Safâ tepesinde iken Ebû Cehil ve arkadaşları onun yanına gelirler. Ebû Cehil Peygamberimize hakaret eder. Abdullah b. Cüdâ'nın câriyesi bu olayı seyredir av dönüşü Kabe'ye uğramayı âdet edinen Hz. Hamza'ya anlatır. Hz. Hamza, eve gitmeden Ebû Cehil'in yanına uğrayarak elindeki yayı Ebû Cehil'in kafasına çalar, başını yaralar ve hakaret eder. Bir gün sonra da Allah Rasûlünün yanına giderek (Bi'set'ten iki yıl sonra) müslüman olur.

Hz. Hamza'nın müslüman olması Peygamberimizi çok sevindirmiştir. Onun İslâm'a girmesiyle müslümanlar güçlendi. Müşrikler rahatsız oldular.Mekke müşrikleri, hicretten sonra da rahat durmadılar. Peygamberimizin ve müslümanların Medine'den çıkarılması için Abdullah b. Übeyy, Hazreç ve Evs kabilesi müşrikleriyle ilişki kurdular. Müslümanların hac yollarını da kapadılar.Müşriklerin gözlerini korkutmak, Şam ticaret yollarını keserek onları sıkıntıya düşürmek gerekiyordu. Peygamberimiz bu amaçla Hz. Hamza'yı Sifu'l-Bahr'a gönderdi. Otuz kişilik bir kuvvetle Hz. Hamza belirtilen yere vardı. Müşriklerin kervanı Sifu'l-Bahra gelmişti. Kervanda Ebû Cehil de bulunuyordu. Üçyüz kişilik bir kuvvetleri vardı.Hz. Hamza, müşriklerle çarpışmak istiyordu. Yanında bulunan müslümanlar da aynı duyguyu yaşıyorlardı.Henüz müşrik olan Mecdi b. Amr b. Cühenî bu iki grubun arasına girdi. Hem müslümanlarla hem de müşriklerle görüştü. Sonunda iki tarafı çarpışmaktan vazgeçirdi.

Bundan Sonra Hz. Hamza'yı Bedir savaşında görüyoruz. Bedir savaşında Utbe, Velid, Şeybe meydana çıktılar. Çarpışmak için er dilediler. Hz. Hamza, Şeybe ile çarpıştı. Bir hamlede Şeybe'yi öldürdü. Daha sonra Utbe'yi ve Tuayma b. Adiyy'i öldürdü.Hz. Hamza, Bedir savaşında kahramanca savaştı. Allah ve Rasûlünün hoşnutluğunu kazandı.Bedir savaşında Hz. Hamza (r.a)'nın etkinliği ileri boyutlara ulaştı ve müşriklere karşı amansız bir savaş verdi.

Hârisû't-Temîmî, Hz. Hamza'nın Bedir'deki durumunu anlatan bir rivayetinde şöyle diyor: "Hamza b. Apdülmuttalib(r.a)'in, Bedir savaşında üzerinde, deve kuşu olan kim" diye sordu. "Hamza b. Abdulmuttalib" diye cevap verildi. O müşrik: "Ne yaptıysa O bize yaptı" diye mırıldandı" (M. Yusuf Kandehlevi, Hadislerle müslümanlık, ll, 553).

Hz. Hamza, Bedir Savaşını mütekaib Kaynukoğulları gazvesine katıldı.Peygamber Medine'ye geldiğinde Yahudilerle anlaşma yapmıştı. Yahudiler, Bedir savaşını müslümanların kazanmasını hazmedemediler."Siz savaşın ne demek olduğunu bilmeyen adamlarla çarpıştınız" dediler. Savaş için fırsat kollamaya başladılar.Kaynuka gazvesi'nin genel sebebi bir kadına karşı yapılan terbiyesizliktir. Kadıncağız bazı eşyalarını Kaynuka pazarında sattıktan sonra bir kuyumcuya giriyor. Kuyumcu yahudi kadının eteğinin alt kısmını üst kısmına bir dikenle iğneliyor. Kadıncağız ayağa kalktığında üzeri açılıyor. Utanıyor, sıkılıyor, feryat ediyor, çevresinden yardım istiyor. Kadının yardımına koşan müslümanlar Yahudiyi öldürüyor. Yahudiler de müslümanın başına üşüşüyorlar ve onu şehid ediyorlar.

Öldürülen müslümanın akrabaları Peygamberimizden yardım istiyorlar. Bunun üzerine-Peygamberimiz Yahudilerden antlaşmanın yenilenmesini istedi. Yahudiler Peygamberimizin bu isteğini reddettiler.Bu olay üzerine Peygamberimiz beyaz sancağını Hz. Hamza'nın eline verip Kaynukaoğullarının üzerine gönderdi. Kaynukaoğulları Yahudileri bekledikleri yardıma kavuşamayınca teslim olmak zorunda kaldılar.

Bedir savaşı'nın acısını unutmayan Kureyşliler yeniden savaş için hazırlığa başladılar. Bir yıl önceki kervanın gelirini savaş için harcamaya karar verdiler. Savaş için değişik müşrik kabilelerden yardım isteyerek büyük bir kuvvet oluşturdular.Bu kez de Kureyş'in kadınları da katılacaktı. Bedir Savaşı'nın bozgunla bitmesi sebebiyle müşrik kadınlar erkeklerini suçluyorlardı. Bedir'in matemini tutarak erkekleri savaşa teşvik ediyorlardı.

Cübeyr b. Mut'i'nin Vahşi adında Habeşli bir kölesi vardı. Bu köle harbe (Habeşlilere özgü bir mızrak) atmakta oldukça maharetli idi. Hz. Hamza, Cübeyr b. Mut'im'in amcası Tuayma b. Adiyy'i Bedir savaşında öldürmüştü. Cübeyr, amcasının acısını unutmamıştı. Kölesi Vahşi ile konuştu. Hz. Hamza'yı öldürmesi şartıyla kendisini serbest bırakacağını bildirdi.

Peygamberimiz, Medine'nin içinde kalmayı, savunma savaşı yapmayı düşünüyordu. Bedir Savaşı'na katılmayanlar düşmanla yüz yüze gelmek, Medine dışında savaşmak istiyorlardı. Peygamberimiz Ashabın bu tavrı karşısında Medine dışında savaşılmasına karar verdi. Hz. Hamza'da Medine dışında savaşılmasına taraftardı. Hattâ Peygamberimize "sana, kitabı indirmiş olan Allah'a yemine eder, and içerim ki, bu kılıcıma Medine dışında Kureyş müşrikleriyle çarpışmadıkça yemek yemeyeceğim" demişti.Hz. Hamza Cuma günü oruçlu idi. Cumartesi müşriklerle karşılaştığı zaman da oruçlu bulunuyordu.Peygamberimiz, sabahleyin "Rüyada, meleklerin, Hamza'yı yıkadıklarını gördüm" diye buyurdu.

Uhut bölgesine varıldı, orduya savaş düzeni verildi. Kureyş'in birinci bayraktarı Talha b. Ebî Talha, Hz. Ali tarafından, ikinci bayraktarı Osman b: Ebî Talha da Hz. Hamza tarafından öldürüldü. Sancaktarların ölmesi Kureyş'i şaşkına çevirdi. Sarsıldılar, sendelediler. Halid b. Velid'in saldırıları da sonuç vermedi: Müşrikler, kaçışmaya başladılar. Hz. Hamza Uhud günü "ben Allah'ın Arslanıyım" diyerek kıhç salladı. Sâfvân, Hz. Hamza'yı savaşırken görüyor, "Ben, bugüne kadar kavmini öldürmeye onun kadar hırslı bir kimse daha görmedim" buyuruyor. Uhud savaşında müşriklerin çoğunu Hz. Hamza öldürmüştür.

Kureyşliler bozguna uğrayıp kaçmaya başlayınca Peygamberimiz tarafından görevlendirilen okçular yerlerini bırakmaya başladılar. Birbirlerine "ne duruyorsunuz? Allah, düşmanı bozguna uğrattı. Siz de, müşriklerin ordugahına giriniz. Kardeşlerinizle birlikte ganimet toplayınız" dediler. Diğer bir kısmı bu teklife itiraz ettiler. "Siz Rasûlullah'ın: Bizi arkamızdan koruyunuz! Sakın yerinizden ayrılmayınız! Bizim öldürüldüğümüzü görürseniz de yardımımıza koşmayınız! Ganimet topladığımızı görürseniz de, bize katılmayınız! Bizi arkamızdan koruyunuz" buyurduğunu bilmiyor musunuz?" dediler.

Okçular, komutanları Abdullah b. Cübeyr'i dinlemediler; "ganimetten nasibimizi alacağız" diyerek yerlerini terkettiler. Abdullah b. Cübeyr'in yanında çok az bir kuvvetin kaldığını gören Halid b. Velid bu fırsatı değerlendirmek istedi. Kuvvetlerini bir araya topladı, okçuların üzerine yürüdü. Abdullah b. Cübeyr, kendilerine doğru bir kuvvetin geldiğini görünce arkadaşlarına dağılmamalarını söyledi. Müslüman okçular, üzerlerine gelen Kureyş müşriklerini ok yağmuruna tuttular. Okları bitinceye kadar kahramanca savaştılar. Abdullah b. Cübeyr, okları bitince mızrağı ile savaştı. daha sonra kılıcını kınından sıyırdı. Şehid düşünceye kadar çarpıştı. Diğerleri de aynı şekilde savaştılar. Kureyş'in süvarileri insanlığa yakışmayan bir davranışla Abdullah b. Cübeyr'in karnını deştiler, barsaklarını döktüler.Okçuların yerlerini bırakması, kalan kısmının şehid edilmesiyle müslümanlar gâfil avlandılar. Hem arkadan, hem önden kuşatıldılar. Müslümanlar şaşkınlıkla birbirlerine kılıç sallamaya başladılar.

Hâris b. Amr kızı ile Utbe'nin kızı Hind de Hz. Hamza'yı öldürmesi için Vahşi'yi. teşvik ediyorlardı. Vahşi, açık dövüşmekten korkuyor, gizli dövüşmeyi tercih ediyordu.Vahşi, Uhud Savaşındaki durumu şöyle açıklıyor: "Halk arasında Ali'yi aradım. Çok uyanık, girişken, çevik, çekingen ve etrafına çok bakınan bir adamdı. Kendi kendime:"benim aradığım adam bu değildir" dedim. O sırada Hamza'yı gördüm. Halkı kasıp kavuruyor, kesip biçiyordu. Fırsat kollamak için kayanın arkasına gizlendim. Bir ara Şiba'b. Ümmü Emmâr "var mı benle çarpışacak bir yiğit' diyerek meydan okuyordu. Hamza ona: "Allah ve Rasûlüne sen misin meydan okuyan' dedi. Göz açtırmadan, bacaklarından vurdu yere serdi. Sel suları arkalarına eriştiği sırada ayağı kayıp düşünce mızrağımı fırlatıp attım; böğründen vurdum."Hz. Hamza'yı Şehid eden Vahşi daha sonra bir kenara çekilir. Hind üzerindeki takılarını çıkarır Vahşi'ye verir. Hz. Hamza'nın yanına gelen Hind, onun burnunu, kulaklarını keser, cesedine işkence yapar, hatta ciğerini bile çiğneyerek parçalar.

Vahşi müslüman oluşunu anlatırken: "Mekke'nin fethinden sonra Mekke'ye gelerek Rasûl-i Ekremi gördüm. Bana dedi ki: "Sen Vahşi misin?" Ben cevap verdim: "Evet" Hamza'yı sen mi öldürdün? buyurdular. "Öyle oldu" dedim. Bunun üzerine Allah Rasûlü buyururdular ki: "bana yüzünü göstermemen mümkün mü? Ben de çıkıp gittim. Rasûlullah'ın vefatından sonra yalancı peygamber Müseyleme ortaya çıktı. Belki bu herifi öldürürüm de günahımı öderim, diye düşündüm. Müslûmanlarla birlikte Yemâme'ye gittim ve bildiğiniz gibi Mûseyleme'yi öldürdüm (Sahihi Buharî, V, 36, 37).

Allah Rasûlünün Hz. Hamza'ya derin bir sevgisi vardı. Bu sevgiden dolayı elinde olmayarak "Vahşi"ye karşı olumsuz bir tutum içinde olmaktan da çekiniyordu. Bu sebeple de Vahşi'yi görmek istememişti.Peygamberimiz, Hz. Hamza'nın şehit olduğunu öğrenince onun başı ucuna gelir ve dua eder. Hz. Hamza, kız kardeşi Safiyye'nin getirdiği bir hırka ile kefenlendi. Peygamberimiz, amcası Hamzâ'nın cenaze namazını kıldırdı. Hz. Hamza, Uhud'a defnedildi.Hz. Peygamber'den iki veya dört yaş büyük olan Hamza, öldürüldüğünde elli yedi yaşında idi. Hz. Peygamber (s.a.s) öldürülen her şehid ile beraber Hamza'nın namazını tekrarlamış; o gün yetmiş iki defa onun cenaze namazını kıldırmıştır.

Hz. Peygamber (s.a.s)'in ilk cenaze namazı kıldığı şehidin de Hz. Hamza olduğu söylenmiştir. Hz. Hamza'nın eşi, çocukları Medine'de olmadığı için şehâdetine ağlanmamış bunu gören Hz. Peygamber "Hamza'nın niye ağlayanları yok" buyurmuştur. Bunu duyan Ensâr önce Hamza için sonra kendi şehidleri için ağlamaya başlıyorlar. Tarihçi Vâkıdî (V. 207/223) benim zamanıma kadar bu adet devam etmekteydi diye naklediyor (İbnü'l-Esir, Usdü'l-Gâbe, II, 51, 55).

Hz. Hamza, bir gün Peygamber Efendimize gelerek Cebraîl (a.s)'ı asli yapısıyla görmek istediğini bildirdi. Peygamberimiz, Hz. Hamza'ya "O'nu görmeye dayanabilir misin?" diye sordu. Hz. Hamza, "Evet, dayanabilirim" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "otur, öyleyse" buyurdular. Cebrail (a.s.) müşriklerin Kâbe'yi tavaf edecekleri zaman elbiselerini üzerine koymakta oldukları kütüğe indi. Peygamberimiz Hz. Hamza'ya "Kaldır gözünü, bak" dedi. Hz. Hamza'ya bakıp, Cebrail'in zebercede yeşil cevhere benzeyen ayaklarını görünce bayıldı. Arkasının üzerine düştü. Bu olayı İbn Sa'd Tabakat'ında anlatmaktadır.Hz. Hamza Peygamber (s.a.s)'den şu hadisi rivâyet etmiştir: "Şu duayı hiç bırakmayın; "Allahümme inni es'eluke bismike'l-a'zam ve rıdvânıke'lekber" (İbn Esîr, Usdü'l-Gâbe, II, 55)

Sohbet Bölümü İçerik Görünümü

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Abdest

05/11/2009   SOHBET KONUSU ABDEST   Temizliğin kısımlarından, çok şerefli çok kâmil olan kısım abdesttir. Çünkü “Abdest imanın parçasıdır.” buyrulmuştur. Aslında abdest imanın bir parçasıdır. Demek, namazın...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Abdullah Bin Revaha (r.a)

Akabe gününde İslâm'a giren şâir sahâbî. Nesebi Abdullah b. Revâha b. Sa'lebe b. İmriü'l-Kays b. Amr'dır. Künyesi Ebu Muhammed, ünvanı şâiru Rasûlüllah'tır. Babası Revâha, annesi Kebşe'dir....

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Abdullah Bin Ümmi...

Abdullah bin Ümm-i Mektûm, Peygamberimizin İslâmiyeti anlatmaya başladığı ilk zamanlarda îman ile şereflenerek Müslüman oldu. Mekke’de kâfirlerin zulüm ve eziyetlerinin dayanılmaz hâle gelmesi...

images/stories/gulkarli0ql.jpg
31 Ara 2011

Abdullah Bin Zübeyr (r.a)

Abdullah, Hicret'ten sonra, 622 milâdî yılında, Medine yakınındaki Kûba'da doğdu. Babası Zübeyr b. Avvâm, Cennetle müjdelenen on kişiden (Aşere-i Mübeşşere*) biridir. Annesi, Hz. Ebû Bekir'in kızı...

images/stories/4906_106828684440_752849440_1797267_4490800_n.jpg
31 Ara 2011

Abdullah İbn Mesud (r.a)

      Abdullah bin Mesud peygambere ilk iman eden MüslümanlardandırGizli davet döneminde müslüman olmuşturBir çok kaynakta Müslümanların altıncısı olarak geçerFakat bu net değildir Müslüman Oluşu Hz...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Abdurrahman Bin Avf (r.a)

    (590 ? - 32/652)Rasûlullah'ın hayatta iken Cennetle müjdelediği on sahâbîden ve ilk müslümanlardan biri. Kureyş kabîlesinin Zühreoğullarından Hâris'in oğlu olup Câhiliyye devrinde asıl adı...

images/stories/sit.jpg
31 Ara 2011

Adem Aleyhisselam

Adem Aleyhisselam Âdem Aleyhisselâm´ın Yaratılışı: Yüce Allah; Âdem Aleyhisselâmı yaratmak istediği zaman[1], yere: "Ben, sen­den bir halk yaratacağım ki, onlardan, bana itaat edenler de olacak, onlardan,...

images/stories/arapa_allah_yazl.jpg
31 Ara 2011

ALLAH TEALA (C.C.)

  ALLAH TEALA BİR ŞEYDİR    Cenabı Allah bir şeydir, fakat diğer şeyler gibi değildir. Burada Allah bir şeydir, sözünden kasdedilen, yani Allah zatı ile ve sıfatı ile vardır. Ancak Allah Teâlâ, zat ve sıfat...

images/stories/7c0c191fd75be36104a7289c9ce1ffc4.jpg
31 Ara 2011

Allah'ın Birliği

  İmanı Âzam buraya kadar imanın esaslarını açıkladıktan son­ra esas Tevhid'in mânasını bütün açıklığı ile izah etti ve şöyle dedi. “Allahu Teâlâ zatında birdir. Fakat bu birliğisayı cihetinden değil, ortağı...

images/stories/1.jpg
31 Ara 2011

Allah'ın İsim ve...

  Allah'ın İsim Ve Sıfatları   Allah Teâlâ'nın isimleri ve sıfatları vardır. O'nun hiçbir ismi ve hiçbir sıfatı hadis değildir. Yâni Allah'ın bütün sıfatları ve isimleri ezelidir, başlangıcı yok­tur. Ebedîdir, sonu...

images/stories/arapa_allah_yazl.jpg
31 Ara 2011

Allah'ın Sıfatları...

ALLAH'IN SIFATLARI KULLAR GİBİ VASITALI DEĞİLDİR Allah'ın bütün sıfatları ezelde vardır. Yaratıkların sıfatları böyle değildir. Allah bilir, fakat bizim bilgimiz gibi değil. Allah'ın gücü yeter, fakat bizim...

images/stories/allah2.gif
31 Ara 2011

AllahIn (c.c) Eşsizliği

(Allah'ın yarattığı şeylerden hiçbir varlık ona benzemez.) Bu ifade yukarıdaki metinde geçen ifadeyi takviye için gelmiş olup Cenabı Hakkın şu âyetinden istifade edilmiştir: “Allah gibi hiç bir şey...

images/stories/nihavend_normal_menzil_manzara00058.jpg
31 Ara 2011

Amr Bin Füheyre (r.a)

Âmir Bin Füheyre(R.A.) - Meleklerin defnettiği sahâbî Âmir bin Füheyre hazretleri Tufeyl bin Abdullah’ın çobanıydı. Nice yıllar herşeylerini kaybedip insanlıklarını unutmuş kimselere hizmet etti. Ama...

images/stories/k_emrah_basarol_yeralti_camii_2.jpg
31 Ara 2011

Amr İbni As (r.a)

HZ. AMR İBNİ ÂS (r.anh) Amr İbni Âs radıyallahu anh akıllı, bilgili ve siyasette dâhî bir devlet adamı... "Mısır fâtihi" ünvanıyla meşhur bir sahâbî... Atak bir kişiliğe sahip zekî, fedakâr ve yiğit bir...

28 May 2013

Amr ibnu Cemuh

Amr ibnu Cemuh Amr ibnu Cemuh, cahiliyede Yesrib ileri gelenlerinden, Celemeoğullarının efendilerinden, Medine cömertlerinden, karakter sahibi biriydi. Cahiliye devrinde soylu kişilerin evlerinde put...

images/stories/mescid-i-nebevi.jpg
31 Ara 2011

Ashab-ı Kiram (r.a)

Allah Resulü’nün Hadislerde Yer Alan Ashab-ı Kiram Değerlendirmeleri.Allah Resûlü (sav) ashabını sever ve bizim de onları sevmemizi isterdi. Ehl-i beytini daha çok sever ve bizim de onları sevmemiz...

images/stories/imagescah6cork.jpg
31 Ara 2011

Ashab-ı Kiramın(R.A)...

   Hz. Ömer (r.a) anlatıyor: Peygamberimiz Sallallahu Aley hi Vesellem'den umreye gitmek için izin istedim. Bana izin verdi ve "Sevgili Kardeşim!.. Dualarında bizleri unutma", dedi. 1   Saadet Asrı, iman ve...

images/stories/holy11.jpg
31 Ara 2011

Ashabı Kiramın...

Bütün Ashabı Kiram; bir lütfü kerem, bir faziletü hidayet menbaı olan Resulu Zişan hazretlerinden feyz almış, edep » hikmet dersi almış bulunuyorlardı. Bu sayede pek nezih, saf birer kalbe sahip...

images/stories/seyda molla alameddin 11.jpg
17 Oca 2012

AŞK VE FEDA

          Seyda, Hazret, diğer ulemalar ve büyüklerin mektuplarını okuyunca İslam’a farklı bir pencereden bakmışlar. Yani bütünüyle muhabbet aşk, ihlas, teslimiyet çerçevesi içerisinde bakmışlar. Bütünüyle...

31 Ara 2011

Bayramların Adabı

ONYEDİNCİ BAB BAYRAMLARIN ÂDÂDI   Bir yılda iki bayram vardır. Birine Ramazan bayramı diğerine Kurban bayramı denir. Her mümin mümkün olduğu kadar bu bayramların geceleri zikir, tefekkür tesbih ve dua gibi...

images/Bilal-al-Habashi.jpg
28 May 2013

BİLAL-İ HABEŞİ

BİLAL-İ HABEŞİ Hz. Peygamber'e ilk iman edenlerden biri ve sonradan ona müezzin olan sahabî. Bilal-i Habeşî insanların boyunlarına tasmalar takılıp çarşı-pazarda köle niyetine satıldığı bir dönemde Mekke'de...

images/siyer.jpg
23 Kas 2012

CAHİLİYE DÖNEMİNDE...

CAHİLİYE DÖNEMİNDE SİYASİ HAYAT II. SİYASI HAYAT 1. İdare Şekli Araplar, kabileler halinde yaşamakta ve her kabile ayrı bir cemaat Özelliği taşımaktadır. Bundan dolayı Arabistan'da ve Hicaz'da müstakil bir...

images/stories/gorsel_dua1.jpg
31 Ara 2011

Duanın Adabı

  17/01/2010   SOHBET KONUSU   SEKİZİNCİ BAB DUANIN ÂDÂBI   En faziletli, en hayırlı, riyadan en uzak olan dua Rabb’den yalvararak ve korkarak dilen duadır. Ayette; “Rabbinize yalvararak gizlice dua edin”...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Ebu Ubeyde Bin El-Cerrah

Emînü'l-Ümme lâkabıyla anılan, ilk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşere* 'den olan sahâbî. Asıl adı Amir b. Abdullah b. el-Cerrâh'tır. Kureyş kabîlesinin Fihroğulları'ndandır. Nesebi, Rasûlullah'ın...

images/stories/lll_va1.jpg
31 Ara 2011

Ebu Zer Gıfari (r.a)

  Ebû Zer-i Gıfârî, Mekke’nin ticâret yolu üzerinde yaşamakta olan Benî Gıfâr kabîlesindendir. Bunlar Arabistan’da bulunan diğer kabîleler gibi câhiliye devrinin her çeşit kötülüğünü işliyor ve...

07 Kas 2015

Efendimize(sav)...

Peygamberimiz'e Gaibden Ses Gelmeye Başlıyor Kâinatın Efendisi, otuz sekiz yaşına girince gaibten bazı sesler duymaya ve bazı taraflarda birtakım ışıklar görmeye başladı. Bazen de kendilerine gaibten...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

ENVÂRÜ'L-ÂŞIKIN...

  BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM Hamd,Allah'a mahsustur.O Allah ki, Zât ve Sıfatı bakımından Vâhid ve en olgun kemâle sahip olmak bakımından tek olduğunu çe­şitli, açık ve üstün delillerle bildirdi. O...

images/stories/231481xcjf8.jpg
31 Ara 2011

Erkam Bin Ebil Erkam...

HZ. ERKAM B. EBİ'L-ERKAM (r.anh) VE EVİ Mekke'de müslüman olan ilk sahâbîlerden biri. Erkam b. Ebi'l-Erkam b. Esed b. Abdullah b. Ömer b. Mahzûm; künyesi Ebû Abdullah'tır. Babasının adı Abdü Menâf; annesinin adı...

images/stories/imagescaa5x2da.jpg
31 Ara 2011

Eşlerin Birbirlerine...

KOCANIN HANIMINA KARŞI DAVRANIŞLARININ ÂDABI    Kadınlar, nikâhla kendilerini Kocalarına teslim ettiklerinden.Bunun karşılığı olarak beyler. Hanımlarının yiyecek, giyecek, barınak gibi ihtiyaçlarını üstlenir....

images/stories/2006060105.jpg
31 Ara 2011

Ezan, İkamet ve İmamet

EZAN VE İKAMET 144- Ezan, lûgatta bildirmek demektir. Şeriat deyiminde, farz namazlar için belli vakitlerde bilindiği şekilde okunan mübarek sözlerden ibarettir. Ezan okuyana "Müezzin" denir. Farz...

http://www.norsin.org/images/stories/mumsemacomezanduasiis1.jpg
31 Ara 2011

Ezanın Adabı

MECMA’UL ÂDÂB   24/12/2009   SOHBET KONUSU   ALTINCI BAB EZANIN ÂDÂBI Farz, namazlar için Ezan-ı Muhammedi okumak sünneti müekkededir. İslam belirtilerinin en şerefli ve faziletli olanlarından biridir....

images/stories/fimages.jpg
31 Ara 2011

Fatıma Binti Esed (r.a)

Fâtıma binti Esed radıyallahu anhâ Hazreti Ali radıyallahu anh’in annesi...   Sevgili Peygamberimize çocukluk döneminde candan hizmet eden, onu her türlü tehlikelere karşı korumaya çalışan, kendi öz...

images/stories/1.jpg
31 Ara 2011

Fi'li Sıfatlar

Fİ'Lİ SIFATLAR   (Allah'ın fi'lî sıfatları ise tahlîk, terzîk, inşâ, ibda', sun', ihya, if­na, inbat, inmâ, gibi iş ile ilgili olan sıfatlardır.) Tahlîk, yaratmak demektir. Tarzîk, yaratıkları...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Fıkh-ı Ekber

İbadetlerin temeli sağlam inançlardır. Sağlam inanca dayanmayan ibadetlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Allah kendilerinden razı olsun, Selefin alimleri tâ İslâm'ın ilk devirlerinde Hz....

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Fıkıh İlminde Temayüzü

V- İMAM AZAM'ın Fıkıh İlminde Temayüzü(başkalarına göre üstün duruma gelmesi): Hicri (120) yılında İmam Hammad vefat edince, onun yerini en seçkin talebesi Ebû Hanife almış, dolayısıyla bütün gözler kendisine...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Fıkıh İlmine Giriş

  Başlangıçsız her şeyin evveli, nihayetsiz her şeyin sonu; Kadim, Kerim, fazilet ve cömertlik sahibi, varlığı kendinden olan Allah Teâlâ'ya sonsuz hamd ve senalar olsun. Yüce Allah, kemal...

06 Ağu 2012

Fitre Sadakası

FİTRE SADAKASI   109- Fitre sadakası, Ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisab mikdarı bir mala sahip bulunan her müslüman için verilmesi vacib olan bir sadakadır. Buna...

images/stories/kaaba7.jpg
31 Ara 2011

Haccın Adabı 1. Kısım

ONDOKUZUNCU BAB HACCIN ADABI Birinci kısım   Namaz, oruç ve zekâttan sonra amellerin en faziletlisi Hacc’dır. Çünkü hac ibadeti mali bir ibadettir. Hem de giden kişi vatanından, ailesinden,...

images/stories/mescid-i-nebevi.jpg
31 Ara 2011

Haccın Adabı 2. Kısım

36-Duaların kabul edildiği yerleri kendisine ganimet bilip, duaya çokça önem vermek gerekir. O mübarek mekanlar, Kabe’nin içi, Hacer’ül Esved, Rüknü Yemani , Rüknü Iraki , Rüknü Şami. Altın oluğan altı...

12 Eki 2015

HİCRET

 Hicret (الهجرة)     Dinî sebeplerle bir yerden diğer bir yere göçme ve özellikle Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayı.   Sözlükte “terketmek, ayrılmak, ilgisini kesmek” anlamına gelen hecr...

images/stories/ss.jpg
31 Ara 2011

Hizmet

Hepinizin bayramı mübarek olsun.Allah haıyırlı mübarek etsin.Malumunuz,Seyda (ks) Seyda i Taği den bahsederken, Ğavs ı Hizan a beslediği muhabbetin zirvede olduğunu ve muhabbet vasıtasıyla yüksek...

17 Ara 2015

Hz Musa (a.s.)

Hz Musa Âlemlerin yaratıldığı andan itibaren, geçmişten günümüze kadar uzayan insanlık tarihine, aynı zamanda peygamberler tarihi gözüyle de bakabiliriz. Çünkü Cenab-ı Hak kitapları yaratmış ve bu...

29 Kas 2012

HZ ŞUAYB ALEYHİSSELAM

Şuayb Aleyhisselâm Şuayb Aleyhisselâmın Soyu : Şuayb b. Mîkâil[1], b. Yeşcür[2], b. Medyen, b. İbrahim Aleyhisselâmdır. [3] Şuayb Aleyhisselâmın annesi: Lut Aleyhisselâmın kızı Mîkâil´dir. [4] Şuayb...

images/stories/696533b63de429815d45b58e1e4fc014_1267292581.gif
31 Ara 2011

Hz. Abbas İbn...

Hz. Peygamber'in amcası. Künyesi Ebu'l-Fazl. Babası Abdulmuttalib, annesi Nuteyle'dir. Abbas Rasûlullah'tan bir iki yaş büyüktü.Abbas, çocukluğunda kaybolmuştu. Annesi onu bulunca Kâbe'nin...

31 Ara 2011

Hz. Abdullah bin Huzafe...

  HZ. ABDULLAH BİN HUZÂFE (r.anh) Peygamber efendimiz, Hudeybiye antlaşmasından sonra, İslâmın bütün dünyaya yayılması ve insanların Cehennemden kurtulup, ebedî saâdete kavuşmaları için hükümdarlara elçiler...

images/f5b63d1204b02f8483907f581b2a261e_1303225031.jpg
20 Eyl 2012

HZ. ABDULLAH BİN SELÂM...

HZ. ABDULLAH BİN SELÂM (r.anh) Abdullah bin Selâm hazretleri, Eshâb-ı kirâmdan olup, Ensârın büyüklerindendir. Medîne'deki Yahûdî Benî Kaynuka kabîlesinden idi. Soyu Hz.Yûsüf'e dayanıyordu. Asıl...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Hz. Ali

  Resulullah'ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi Kureyş'ten Fâtıma binti Esed, dedesi Abdulmuttalib'tir. Künyesi Ebu'ı Hasan ve Ebû Tûrab (toprağın babası), lâkabı...

images/stories/gul-bahcesi.jpg
31 Ara 2011

Hz. Ali'nin Nasihatları

MÜ’MİNLERİN EMÎRİ Hz. ALİ’NİN NASİHATLARI Hz. Ali’nin Hz. Ömer’e Nasihatta Bulunması - Hz. Ömer bir gün Hz. Ali’ye “Ey Eba’l-Hasan! Bana nasihatta bulun!” dedi. Bunun üzerine Hz. Ali şunları söyledi:

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Hz. Ebu Bekir

Hz. Muhammed (s.a.s.)'in İslâm'ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi....

images/stories/eyyub a.s.png
31 Ara 2011

HZ. EBÛ EYYUB EL-ENSÂRÎ...

Medineli müslümanlardan ve hicret sırasında Hz. Peygamber'i evinde misafir eden sahâbî. Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd el-Ensarî en-Neccârî (r.a.); Ensâr'ın Hazrec kabilesinin Neccâroğulları koluna mensup...

images/imagesmusab.jpg
20 Ara 2012

HZ. HÂLİD B. VELÎD...

HZ. HÂLİD B. VELÎD (r.anh)   Hz. Peygamberin, hakkında "ne güzel kul" diye buyurduğu sahabî. Nesebî, Hâlid b. Velidb.Mugire b. Abdillah b. Amr b. Mahzum. Annesinin ismi Lübâbe olur. Hz Meymune'nin...

hzhamza
31 Ara 2011

Hz. Hamza (r.a)

  Hz. Peygamber'in amcası, Şehidlerin efendisi.Künyesi; Ebn Ya'la veya Ebû Ammâre; Lakabı; Esedullah (Allah'ın Aslanı)dır. Babası Abdulmuttalib, annesi Hâle'dir.Hz. Hamza, Peygamberimizin amcalarının en...

images/stories/himages.jpg
31 Ara 2011

Hz. Hatice (r.a)

HZ. HATİCE (R.A) Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)'in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan hanımlarının ilki.O, Arapların en asil kavmi olan Kureyş kavminden ve Kureyş kavminin de, en asil, pak...

images/stories/demo/images hud.jpg
31 Ara 2011

Hz. Hud Aleyhisselam

  Hûd Aleyhisselâmın Soyu Ve Mesleği:Hûd (Âbir) b.Abdullâh, b.Rebah, b.Halud[1] b.Âd, b.Avs, b.İrem, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisselâmdır. [2]Hûd Aleyhisselâm, Âd kavmi içinde Baba ve Ana soyu yönünden en...

images/stories/tevazu-edeni-rahmeti-rahman-yukseltir.jpg
31 Ara 2011

Hz. İdris Aleyhisselam

İdris Aleyhisselâmın Soyu:İdris (Ahnuh veya Unhuh veya Hanuh) b.Yerd (yahud Yarid)b.Mehlâil b.Kay­narı (yahud Kaynen) b.Enuş, b.Şis, b.Âdem Aleyhisselâm.[1]İdris Aleyhisselâma İdris Denilmesinin...

images/stories/harem2tf6.jpg
31 Ara 2011

Hz. Muhammed (s.a.v)...

Bilindiği gibi Rasûlullah-sallallahu aleyhi vesellem- efendimiz yetim olarak doğdu, sonra dedesi ve amcasının himayesine girdi. Babasından kendisine zenginleştirecek bir mal kalmadı. Çalışabileceği...

images/stories/dogumeviao9bx1lx8.jpg
31 Ara 2011

Hz. Muhammed (s.a.v)...

  MUHAMMED-sallallahu aleyhi ve sellem-'İN DÜNYAYA GELİŞİ: Rasûlullah-sallallahu aleyhi vesellem-, Mekke’de Hâşimoğulları mahallesinde, Rebiulevvel ayının 9. veya 12. günü Pazartesi sabahı "Fil...

images/stories/holy11.jpg
31 Ara 2011

Hz. Muhammed'in...

Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem-, çocukluğundan itibaren selim akıl sahibi, güçlü ve nezih olarak yetişti, gelişti ve olgunlaştı. O, kendinde en güzel en asil sıfatları cem etmişti. Hikmet,...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Hz. Ömer

İkinci Raşid Halife. İslâmı yeryüzüne yerleştirip, hakim kılmak için Resulullah (s.a.s)’ın verdiği tevhidî mücadelede ona en yakın olan sahabilerden biri. Hz. Ömer (r.a), Fil Olayından on üç sene...

images/stories/2006060105.jpg
31 Ara 2011

Hz. Ömer'in Nasihatları

Hz. Ömer bir gün adamın birine şöyle nasihatta bulundu: ‘Diğer insanlarla meşgul olup da kendi nefsini unutma. Çünkü bunun zararı onları değil dönüp dolaşıp seni bulur. Her zaman için dengeli...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Hz. Osman Bin Affan

Adı Ebu Abdullah olup, babasının adı Affan bin el As’tır. Annesinin adı erva büyük annesi ise Peygamber efendimizin halası olup: Beyda’dır. Yaş olarak Peygamber efendimizden 6 yaş küçüktür....

31 Ara 2011

Hz. Selman el Farisi...

HZ. SELMAN EL-FARİSÎ (r.anh) Seçkin ve meşhur sahabilerden biri. İran asıllı olup, İsfahan'ın Cayy kasabasında doğmuştur. Bir rivayete göre de doğum yeri Râmehürmüz'dür. Doğum tarihi hakkında bilgi...

images/stories/deve4.jpg
31 Ara 2011

HZ. ÜMM-İ EYMEN (r.anha)

HZ. ÜMM-İ EYMEN (r.anha)    Peygamber efendimiz, doğmadan önce babasını, altı yaşında da annesini kaybetmişti. Hem yetim, hem de öksüz olarak büyüdü. Fakat birçok kadın, bir anne şefkatiyle o yüce...

09 Eki 2012

HZ. ZÜLKİFL ALEYHİSSELAM

Zülkifl Aleyhisselâm Zülkifl Aleyhisselâmın İsmi Ve Soyu: Bişr (Zülkifl) b.Eyyûb Aleyhisselâm´dır.[1] Zülkifl Aleyhisselâmın Peygamberliği Ve Bazı Faziletleri: Yüce Allah; Eyyûb Aleyhiselam´dan sonra,...

20 Haz 2012

Hz.Abbas (r.a)

Hz.Abbas Bin Abdülmuttalib Hayatı (r.a) Hz. Peygamber'in amcası. Künyesi Ebu'l-Fazl. Babası Abdulmuttalib, annesi Nuteyle'dir. Abbas Rasûlullah'tan bir iki yaş büyüktü.   Abbas, çocukluğunda...

31 Ara 2011

Hz.Ammar ibni Yasir...

 Ammar İbni Yâsir radiyallahu anh imanda azmin ve sebâtin sembolü bir yigit!.. inancı uğruna gösterdiği fedakârlıklar, islâm'ın yüceliğinin bir vesikası olan kahraman!... Fedakârlığın imanın özü...

images/stories/188477_136932046374972_135423076525869_230796_5785738_n.jpg
31 Ara 2011

Hz.Enes bin Malik (R.A.)

HZ. Enes bin Malik (r.a.)Milâdı 613 yıllarında Medine'de doğan ve milâdı 709 (h.90) yılında Basra'da vefât eden Hz. Enes b. Mâlik'in neseb silsilesi: Enes b. Mâlik b. Nadr b. Bamdam b. Zeyd b. Haram...

20 Haz 2012

Hz.Eyyüb Aleyhisselam

Eyyûb Aleyhisselâm Eyyûb Aleyhisselâmın Soyu: Eyyûb b. Mûs[1], b. Ra´vil[2], veya Razıh[3] veya Rizah[4] veya Zirah[5], b. Ays b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. [6] Eyyûb Aleyhisselâmın annesi,...

31 Ara 2011

Hz.Fatıma (R.Anha)

HZ. FÂTIMA (r.anha) Hz. Muhammed (s.a.s.)'in neslinin kendisiyle devam ettiği en küçük kızı. Müslümânların dördüncü halifesi "ilmin kapısı" Hz. Ali (r.a.)'ın hanımı.Kerbela'da zulme boyun eğmeyip...

31 Ara 2011

Hz.İshak Aleyhisselam

İshak Aleyhisselâm İshak Aleyhisselâmın Soyu Ve Doğuşu: İshak Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın ikinci oğlu olup Hz.Sâre´den doğ-muştur.[1] O zaman, İbrahim Aleyhisselâm, yüz yirmi yaşında...

31 Ara 2011

Hz.İsmail Aleyhisselam

İsmail Aleyhisselâm İsmail Aleyhisselâmın Soyu: İsmail Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın, Hz.Hâcer´den doğan ilk ve büyük oğludur.[1] İsmail Aleyhisselâmın Doğuşu, İsmail Aleyhisselâmın Annesiyle...

images/stories/untitled%20lut.jpg
31 Ara 2011

Hz.Lut Aleyhisselam

Lût Aleyhisselâmın Soyu: Lût b.Hâran, b.Târah[1], b.Nahor, b.Saruğ´dur. [2] Lût Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın Yeğeni, yani kardeşi Haran´ın oğlu idi. [3] Lût Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili:...

images/stories/n3oe3.gif
31 Ara 2011

Hz.MUHAMMED-sallallahu...

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- bu olaydan sonra Mekke'ye annesinin yanına döndü.İki yıla yakın bir süre annesi ve âilesinin yanında kaldı.Daha sonra annesi Âmine, babası Abdullah'ın kabri...

yakup aleyhisselam
31 Ara 2011

HZ.YAKUP ALEYHİSSELAM

Yâkub Aleyhisselâm Yâkub Aleyhisselâmın Soyu Ve İsimleri: Yâkub b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır.[1] Yâkub Aleyhisselâmın Annesi: Refaka´dır. [2] Yâkub Aleyhisselâmın, kardeşi Ays ile ikiz...

25 Nis 2012

Hz.Yusuf Aleyhisselam

Hz. Yûsuf Aleyhisselâm Yûsuf Aleyhisselâmın Soyu: Yûsuf b. Yâkub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır.[1] Yûsuf Aleyhisselâmın annesi: Râhıl bint-i Leban´dır. [2] Yûsuf Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili:...

images/stories/a2e00e9_b.jpg
31 Ara 2011

İbrahim Aleyhisselâm...

İbrahim Aleyhisselâmın Soyu: İbrahim b.Târah (Âzer), b.Nahor, b.Sarug (Şarug) b.Rau (Ergu), b.Falığ, b.Âbir, b.Şalıh, b.Erfahşed, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisselâmdır.[1] İbrahim Aleyhisselâmın Babası Ve...

images/stories/deve4.jpg
31 Ara 2011

İbrahim Aleyhisselam...

İbrahim Aleyhisselâmın Hz. Hâcerle Evlenmesi: Yüce Allah, İbrahim Aleyhisselâma mal ve servet bolluğu verince, İbrahim Aley­hisselâm: "Ey Rabb´im! Benim çocuğum yok. Ben, çok mal ve serveti, ne yapayım?"...

31 Ara 2011

İbrahim Aleyhisselam...

  İbrahim Aleyhisselâmın Mekke´ye Tekrar Gelişi: ibrahim Aleyhisselâm; Yüce Allah´ın dilediği kadar Şam´da oturduktan son-´a[435], Mekke´ye gitmek ve İsmail Aleyhisselâmı görmek üzre, zevcesi...

30 Ara 2015

İLK VAHİY TEBLİĞ EDİLİYOR

Ramazan ayının 20 gecesi geride kalmıştı. Nur dağı, derin ve manalı bir sessizliğe bürünmüştü. O civarda her şey de onunla birlikte sessiz ve sâkindi. Kim bilir, konuşulacakları dinlemek,...

images/stories/tomb-of-imam-malik.jpg
31 Ara 2011

İmam Malik (r.a)

Medine alimlerinin ilminin vârisi. Hicret yurdu imamı, yüzüne bakanların ahireti hatırladığı Mâlik b. Enes rahmetullahi aleyh... Bu güzide alimimizin Rasul-i Ekrem s.a.v. Efendimiz'i rüyasında görmediği...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

İmam-ı Azamı'n Hayatı

İmam Âzam'ın Hayatı 1- Doğumu ve Yetişmesi: Üzerinde değişik görüşler belirtilmiş olmakla beraber tarihçile­rin çoğunluğunun ittifak ettiği nokta şudur: İmam Âzam Hazretleri Kûfe'de doğup büyümüş ve hayatının çoğunu...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

İman Adabı

08/10/2009 Sohbet Konusu BİRİNCİ BAB İMAN ÂDÂBI Bu kitap her ne kadar âdâp esasları üzerine ise de iman meselesi, önemli şeylerin en önemlisi ve zarureti diniyyeden olması sebebi ile ele alınmıştır. Ayrıca...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

İman Esasları

    İmam Âzam Ebû Hanîfe el-Kûfî “Fıkh-ı Ekber” adlı kitabınaşu sözleri ile başlamıştır: (Tevhidin aslı ve itikatta sağlam dayanak mükellefin söylemesi farz olan şu esaslardır: Allah'a, meleklerine,...

05 Mar 2012

İMAN GEMİSİNİ MUHAFAZA...

Hz. Resul Hz. Ebazer’e hitaben Ya Ebazer bir dönem Mekke’ye geldin, bizi tanıdın bize iman getirdin. Fakat bindiğin bu gemi iman gemini ikide bir günahlarla tahrib edersen sahili selamete...

25 Oca 2012

İman Muhabbetsiz Olmaz

     Kitapta bahseder. Sahabe Peygamber (a.s .v) huzuruna gelir. Biatlerini tazelerken şöyle diyordu:  Yarabbi sen şahit ol.  Ey Allahın elçisi sizde şahit olun.  Ben Allah’ın peygamberi canımdan malımdan ve her...

02 Oca 2013

İMAN NEDİR, MÜMİN KİMDİR?

  İMAN NEDİR, MÜMİN KİMDİR? İman, kelime olarak, “içten kabullenmek, kalple tasdik etmek, güven vermek, emin olmak” manalarına gelir. İman hak olan şeylere olduğu gibi, batıl olan şeylere de olur....

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

İman ve Temizlik Adabı

22.10.2009 SOHBET KONUSU Mümin olan kimsenin imanını kemale erdirecek şeyleri teşhis edip itikadını yakin derecesine erdirmek için çalışması âdâptandır. Nitekim hadis-i şerifte; “İman ağacının almış dokuz...

images/913.jpg
18 Eyl 2012

İSLÂM ÖNCESİ DÖNEME...

PEYGAMBER EFENDİMİZ HAZRETİ MUHAMMED(SAV)’in hayatı   İSLÂM ÖNCESİ DÖNEME GENEL BİR BAKIŞ I. DİNÎ HAYAT İslâm öncesi dönemde Arabistan'ın dini hayatında putperest­lik yer almış ancak diğer dinlerden...

images/stories/6824_102030013148157_100000234770110_52788_6984269_n.jpg
31 Ara 2011

Kabir Ziyaret Adabı

Resulullah (S.A.V) ümmetine aşırılık yapmamaları kaydıyla kabir ziyaret etmelerine izin verdi. Hadis-i Şerifte ; “ Ben sizin kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım, haydi artık ziyaret edin.”...

images/stories/738575021_5563d5f689.jpg
31 Ara 2011

Kadınların Aynı Hizada...

Kadınların Aynı Hizada Durmaları 187- Cemaat değişik insanlardan ibaret olunca, imamın arkasında önce erkekler, sonra erkek çocuklar, sonra kadınlar saf bağlarlar. Bu sırayı erkeklerle erkek...

images/stories/cascate300806.gif
31 Ara 2011

Kardeşlerin Arasını...

MÜMİN KARDEŞLERİN ARASINI BULMANIN ÂDABI   Bütün Müslümanlar birbirinin kardeşi olduğu için bazı düş­manlık gibi ahlâk dışı kötü hâller meydana geldiğinde onları barış­tırmak vaciptir. Nitekim...

images/stories/arapa_allah_yazl.jpg
31 Ara 2011

Kelam Meselesindeki...

  Tahâvî'nin şârihi şöyle diyor: “İnsanlar bu meselede (kelâm me­selesinde) dokuz guruba ayrıldılar. Bunlardan biri şudur: Şüphesiz Allah kelâmı insanlar üzerine mânaları akıtan sözdür. Bazılarına gö­re...

file/1.jpg
31 Ara 2011

Kelimat-ı Kudsiyye 1....

ŞEYH BAHAUDDİN'DEN DİNLEDİĞİM Şeyh Bahauddin hazretleri bir zahir âliminden nak­lederek bana şöyle bir olay anlattı: Gevaş'da kadılık ya­pan bu zahir âlimi şöyle dedi: — «Bir gün Ervasî...

images/stories/1-30_jpg.jpg
31 Ara 2011

Kelimat-ı Kudsiyye 10....

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbi-l alemin vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Abdurrahman Taği hazretleri – Allah ondan razı olsun- hicri 1293...

images/stories/1-25.jpg
31 Ara 2011

Kelimat-ı Kudsiyye 11....

  Abdurrahman Taği hazretleri Allah ondan razı olsun hicri 1293 yılında mihek köyündeki bir sohbetinde molla Said Ervarisinin oğlu molla Abdulhakimin annesinin iyiliklerinden bahsederken inkarcıların kötülüğünün...

31 Ara 2011

Kelimat-ı Kudsiyye 2....

Üstad Hazretleri – Allah ondan razı olsun- hicri 1298 yılında Ninek köyünde Sufi Mustafa’nın evinin kapısı önünde şöyle dedi: - ­Süleyman efendi, hayatı boyunca kerem ve cömertlik bakımından Hz....

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Kelimat-ı Kudsiyye 3....

Kelimat-ı Kudsiyye 3. Bölüm Abdurrahman Taği hazretleri —Allah ondan razı ol­sun— hicri 1292 yılında Meyhek köyünde Molla Mahmud Şirnisi'nin «büyükler kamil olmayan şeyhe izin verirler mi?»...

images/stories/1-25.jpg
31 Ara 2011

Kelimat-ı Kudsiyye 4....

Abdurrahman-ı Taği hazretleri –Allah ondan razı olsun- İmam-ı Rabbani’den naklederek ‘Marufu emretmeyip münkeri yasaklamayan köy imamları köy halkı üzerinde şeytanın vekilleridir.’ Dedikten sonra...

images/stories/1-24_jpg.jpg
31 Ara 2011

Kelimat-ı Kudsiyye 5....

Abdurrahman Tağî hazretleri —Allah ondan razı olsun— Tercunk köyündeki evinde şunları söyledi: — «Bizim tarikatımızda salikliğin belirli bir süresi yoktur. Nitekim Mevlâna Halid Şehrzurî hazretleri “s a l i...

images/stories/1-30_jpg.jpg
31 Ara 2011

Kelimat-ı Kudsiyye 6....

Abdurrahman Taği hazretleri –Allah ondan razı olsun- Cokreş köyündeki bir sohbetinde şöyle dedi: -Tarikatın amacı nefsin alçaklığının ve pisliğinin farkına varmaktır. Çünkü fazilet şükürdedir ve...

images/stories/nurin 158.jpg
31 Ara 2011

Kelimat-ı Kudsiyye 7....

Abdurrahman Taği hazretleri –Allah ondan razı olsun- aynı konuda hicri 1293 yılında Tercunk köyünde bir arkadaşımıza ders vermek üzereyken şunları söyledi: Kötü sıfatlardan mücerred vaziyette...

images/stories/1-25.jpg
31 Ara 2011

Kelimat-ı Kudsiyye 8....

Abdurrahman Taği hazretleri —Allah ondan razı ol­sun— bir sohbetinde şöyle dedi: — «Müridin şeyhin elini almaktan muksadı Allah'a varmak, nefsin ve şeytanın tuzağından emin olmak İçin şeyhin...

images/stories/1-25.jpg
31 Ara 2011

Kelimat-ı Kudsiyye 9....

Bir gün Abdurrahman Taği hazretlerine -Allah ondan razı olsun- akşamla yatsı arasında işi olup da ya rabıtayı ya da zikretmeyi terk etmek zorunda kalanların bunlardan hangisini terk edebilecekleri...

images/mukaddes.jpg
13 Kas 2012

Kelimat-ı Kutsiyye 1-7...

Nakşibendi Şeyhlerinin Mukaddes Sözleri Bismillâhirrahmanirrahim. Ulu Allah'ın adı ile başlar ve yalnız O'ndan yardım dileriz. Salât ve selâm efendimiz Hz. Muhammed'in, saha- bilerinin, ehl-i...

10 Kas 2015

KISSALARIN EN GÜZELİ

Ahsenü'l-kasas (Kıssaların en güzeli)       HZ.YUSUF (A.S) KISSASI   Kuranı Kerimde kıssaları anlatılan Resuller içerisinde ayrıntılarıyla muhataplarına aktarılan tek peygamber Yusuf (As.)’dır. Yusuf...

images/stories/kuran_2.jpg
31 Ara 2011

Kuran Okumanın Adabı

  Kur’an okumak müminin Allah’a münacatıdır. Hadisi şerifte;“ Bir kimse rabbi ile konuşmak isterse kur’an okusun” buyrulmuştur. Kur’an’ın okunuşu hakkındaki adab şöyledir; 1-Güzelce abdest almak...

images/stories/kuran_2.jpg
31 Ara 2011

Kuran'da Geçen...

  Kuranda Geçen Yaratıklara Ait Sözler Yaratılmıştır Allah Teâlâ'nın kelâmı yaratılmış değildir. Mûsa aleyhisselâm ve diğer yaratıkların sözleri ise yaratılmıştır. Kur'an, Allah Teâlâ'nın Kelâmıdır, onların sözü...

images/stories/arapa_allah_yazl.jpg
31 Ara 2011

Kuran'daki Kıssalar...

  Kuran'daki Kıssalar Allah Kelâmıdır   Cenabı Allah'ın Kur'an'da, Musa aleyhisselâm'dan, diğer pey­gamberlerden, Firavun'dan ve şeytan'dan bahsettiği hususların hep­si Allah Teâlâ'nın kelâmıdır. Onlardan...

images/stories/kurani20kerim.jpg
31 Ara 2011

Kuran-ı Kerim Allah...

KUR'AN-I KERİM ALLAH KELAMIDIR, YARATILMIŞ DEĞİLDİR Kur'an-ı Kerîm, mushaflarda yazılıdır, kalblerde mahfuzdur, li­sanlarda okunan kelâmdır. Burada Kur'an'dan maksat, Allah Teâlâ'nın kelâm-ı...

11 Eki 2012

KURBAN İLE İLGİLİ FIKHİ...

Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer'î Hikmeti 1- Kurban Yüce Allah'ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır. Kurban bayramı günlerinde (ilk üç günde) böyle Allah rızası için...

31 Ara 2011

Kurban Kesmenin Adabı

KURBAN KESMENİN ÂDÂDI Kurban bayramında amellerin gayet faziletlisi ve güzeli olan şey kurban kesmektir. Faziletine; “Ona büyük bir kurbanlık verdik” (Saffat suresi-107) ayeti işaret etmiştir.

images/stories/4.jpg
31 Ara 2011

Meşakkatlere Katlanmak

İnsanın mukadderatı tahsili hikmet ve adalet ile işliyor.Adaletsizlik yok adalet ile beraber hikmette vardır.Hikmet iki perdeden ibarettir biri gördüğünüz perde biri de sizin bilmediğiniz aklınızın...

file/Gzel_ve_nl_byk_camiler_ibadethaneler_mescidler_cami_resimleri_5.jpg
31 Ara 2011

Mescide Devam Etmenin...

  10/12/2009   SOHBET KONUSU   BEŞİNCİCİ BAB MESCİDE DEVAM ETMENİN ÂDÂBI   Namaz vakti yahut diğer vakitlerde mescide devam etmek İslam dininin âdâplarındandır. Camiler ve mescitler mekânların en...

18 Ara 2012

MİSAFİRE İKRAMDA...

MİSAFİRE İKRAMDA BULUNMANIN ADABI Misafire ikramda bulunmak Hz. İbrahim (a.s.) ve diğer peygamber efendilerimizin sünneti seniyyeleridir. Bir kişi, evine gelen misafire bir gün ikram ederse bu...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Misvak Kullanma ve...

  19/11/2009 SOHBET KONULARI   ÜÇÜNCÜ BAB MİSVAK KULLANMA ÂDÂDI   Misvak kullanmak İslam dinini en şerefli adaplarındandır. Hadis-i şerifte:   “Misvak kullanmak imanın yarısıdır. Abdest almakta yarısıdır.”...

images/stories/guldiyarindan13jpg.jpg
31 Ara 2011

Muaz Bin Cebel (r.a)

MUAZ BİN CEBEL (R.A) Ensârın ileri gelenlerinden bir sahabi. Adı, Muaz b. Cebel b. Amr b. Evs el-Ensâri el-Hazrecî'dir. Künyesi, Ebu Abdurrahman'dır. On sekiz yaşında müslüman olmuştur. Peygamber...

images/seyda%20molla%20alameddin%20k.s%208.jpg
16 Nis 2012

Muhabbet-İhlas-Teslimiyet

Seyda (k.s.a.) diyor ben Seyda Molla Muhyettin’in yanındayken amel ve seyri sulükümü bitirdim. O esnada amel ediyordum. Seyda Molla Muhyettin bana dedi ki Molla Fadli vazifen bitti, işin bitti. Bir...

21 Kas 2012

MÜMİN’İN ELİNDE BULUNAN...

OTUZ ÜÇÜNCÜ BAB MÜMİN’İN ELİNDE BULUNAN NİMETLERE ŞÜKRETMESİ ÂDÂBI Mümin her durumda Allah’ın nimetlerine şükretmelidir. Şükür demek, her kulun, kendisinde bulunan nimetlerinin Allah’tan olduğunu bilip,...

norinden grntler  3
31 Ara 2011

Mürid Kim dir?

Seydayı Tagi Gavsi Hizana şu ifadeyi kullanıyor : 'beni unutma' Gavsi Hizan kendisine :"Sen beni unutma zira mesafeler ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın sohbet sırasında beni hatırladığın  anda ordayım...

images/stories/seyyidesevim_y1pdye6cp3pcbotcsgwo04lrqzqwyemxdk_90voshspadbahvoedbweym6cyy5w87yvrklxwy0lwvnqx8pkyewmmcent3xkxp9e.jpg
31 Ara 2011

Musa (a.s)'ın Allah ile...

  MUSA (A.S.) IN ALLAH İLE KONUŞMASI   Musa âleyhisselâm, Allah Teâlâ'nın kelâmını işitmiştir. Bu konu­da Cenabı Hak şöyle buyuruyor: “Ve Allah Musa ile vasıtasız konuştu.” Kelâmı mecazî mânaya...

11 Mar 2013

Musa ve Harun...

Musa ve Harun Aleyhisselamlar Musa Aleyhisselâmın Soyu: Mûsâ b.İmran[1], b.Yashür[2], b.Kahis, b.Lâvi, b.Yâkub[3], b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm´dır. [4] Mûsâ b.İmran Aleyhisselâmla Hârûn b.İmran...

09 Nis 2012

Musab bin Umeyr (r.a.)

Mus'ab Bin Umeyr   Hz. Mus’ab, Mekke’nin en soylu, en yakışıklı ve en güzel giyinen delikanlılarından biriydi. Efendimizin de amcazadelerindendi. Annesi Hamne’nin durumu müsait olduğu için oğlunu...

11 Nis 2013

MUSİBET VEYA BELÂ’YA...

   OTUZ BEŞİNCİ BAB DAVETİ KABUL ETMENİN ÂDÂBI Kişinin kendisine yapılan daveti kabul etmesi; "Daveti kabul etmeyen Ebu Kasım’a isyan etmiştir" hadi­siyle vaciptir. Davet edilmemiş bir kimsenin bir...

images/besmele.gif
03 Ara 2012

Nakşibende Şeyhlerinin...

Sekizinci Hikmet: Buyuruyor ki: — Eğer almış olduğum emrin gereği olarak mecbur olmasam hiç kimseyi irşad etmeye kalkışmaz ve tarikat hakkımda tek söz bile söylemezdim. O kadar nefsimi kusurlu,...

11 Kas 2013

Nakşibendi Şeyhlerinin...

Kırkikinci Hikmet: Bir günSeyyid Sıbgatullah  Ervasî Hazretleri —Kad-desellahu teâlâ ruhehu— «Bazan bir şeyh başka bir şeyhin faziletinden yararlanabilir. O zaman yararlanan şeyh faziletin sahibi...

images/images.jpg
14 Mar 2013

Nakşibendi Şeyhlerinin...

Yirmidördüncü Hikmet: Buyuruyor ki: . — Bazen mümin bir ölünün mezarda yüzünün kıblenin tersine dönük olduğu görülebilir. Bunun sebebi o kimsenin kalbinde dünya sevgisi varken ölmüş olmasıdır....

17 Ara 2013

Nakşibendi Şeyhlerinin...

Altmışbirinci Hikmet: Ervasî hazretleri —Kaddesel- lahu tealâ ruhehu— hayalî rabıtayı şeyhin suretinin za­hir olduğu rabıtaya tercih eder ve «sadece birinci çeşit ra­bıta (hayalî rabıta) faydalıdır» buyururdu,...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Namaz Adabı

MECMA’UL ÂDÂB   01/01/2010   SOHBET KONUSU   YEDİNCİ BAB NAMAZ ÂDÂBI   Namazda dikkat edilmesi gereken en önemli âdâb huşûdur. Huşû; bir kimsenin namaza başladığı andan selam verinceye kadar geçen sürede...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
12 Mar 2012

Namaz Tesbihatı

Namazlardan sonra yapılan tesbih ve dualardan maksat namazın sevabını ve manevi meyvelerini toplamaktır. Bu tesbihatlar namazların feyiz ve bereketidir. İhmal edilmemelidir. Zaruri durumlar hariç...

images/stories/namaz.jpg
31 Ara 2011

Namazın Edebleri

Namazların bir kısım adabı vardır. Bunlar birer mendub demektir. Bunları terk etmek yerilmeyi gerektirmez, bir günah sayılmaz. Fakat bunları yapmak daha faziletlidir, daha çok sevab kazanmaya...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Namazın Önemi ve Fazileti

1- Bilindiği gibi Yüce Allah'ı tevhid (bir kabul etmek), Onun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek, farz olan en büyük bir görevdir. Bundan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi namazdır. Namaz,...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Namazın Şartları 2

HADESTEN VE NECASETTEN TAHARET 21- Namazdan önce hadesten ve necasetten taharet birer şarttır. Bunlar bulunmadıkça namaz sahih olmaz. Hükmî necaset denilen hadesten, abdesti veya guslü gerektiren...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Namazın Şartları 3

  KIBLEYE YÖNELMEK 31– Namazda Kabe'ye doğru yönelmek de bir şarttır. Bilindiği gibi Kabe, Mekke şehrindeki bir binadan ibaret değil, asıl olan bu binanın yeridir. Bu mübarek yerin göklere doğru üst tarafı ve...

images/stories/namaz.jpg
31 Ara 2011

Namazın Şartları 4

NAMAZIN ŞARTLARI - VAKİT47- Farz namazlarla bunların sünnetleri için, vitir namazı, teravih namazı, cuma ve bayram namazları için vakit de bir şarttır. Şöyle ki: Farz namazlar, sabah, öğle, ikindi, akşam...

images/stories/namaz1.jpg
31 Ara 2011

Namazın Şartları 5

·NAMAZLARA AİT NİYETLER 60- Namazlarda niyet de şarttır. Şöyle ki: Niyet aslen bir azimden ve kesin bir iradeden ibarettir. Kalbin bir şeye karar vermesi ve bir işin ne için yapıldığını...

images/stories/namaz.jpg
31 Ara 2011

Namazın Şartları 6

NAMAZLARDA KIRAET 103- Namazda kıraet: Namaz kılanın kendisi işitebilecek derecede dili ile harfleri belirterek Kur'an-ı Kerîm ayetlerinden bir mikdar okunması, namazın bir rüknü olarak farzdır....

images/stories/namaz.jpg
31 Ara 2011

Namazın Sünnetleri

Namazların sünnetleri de vardır. Bu sünnetler, namazların vaciblerini tamamlar. Onlardaki noksanlıkları giderir ve fazla sevab kazanmaya sebeb olur. Sünnetlere riayet edip devam etmek Allah'ın...

images/stories/1217549634mirac3743.jpg
31 Ara 2011

Namazlar Nasıl Kılınır ?

  Bilindiği gibi namazlar farz, vacib, sünnet ve müstahab kısımlarına ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder rekatlı bulunmaktadır. Bu namazlar daha önce yazdığımız üzere farzlarına, vaciblerine,...

images/stories/namaz.jpg
31 Ara 2011

Namazlarda Secde

            114- Secde de namazın bir rüknü olduğundan farzdır. Namaz kılan kimse, rükûdan sonra secdeye varır. Rükûdan doğrulduktan sonra yere kapanarak iki dizi üzerinde ellerine dayanarak alnını ve bumunu...

22 Mar 2012

Nefis ile Savaş

Peygamber(a.s.v) zorlu bir muharebenin arkasından ashabına dönerek şunu arz eder: “Ey ashap, bu muharebe çok zorlu geçti. Şehit olan yaralanan bir sürü ashap arkadaşlar oldu. Lakin bilmeniz lazım,...

images/stories/13208978bg0.jpg
31 Ara 2011

Niyet ve Cuma Adabı

  MECMA’UL ÂDÂB 30/03/2010 SOHBET KONUSU ON DÖRDÜNCÜ BAB HER AMELDE NİYET ETMENİN ÂDÂBI   Namaz, oruç, hac, zekât gibi yakınlık kast edilen farzlarda niyet etmek farzdır. Niyetsiz olarak eda edilirse...

images/stories/1233684214113286941451_buyuk_1_.jpg
31 Ara 2011

Nübüvvet

Nübüvvet: Akıl sahibi kulların, üzerlerindeki dünya ve Âhiret işleri hakkın­da, Allah ile kulları arasında yapılan Elçilik demektir.[1]NebiKendisine, Melek tarafından vahiy veya kalbine ilham...

images/stories/mescid-i-nebevi.jpg
31 Ara 2011

Nübüvvetin ve İlk İnen...

Peygamber-sallallahu aleyhi vesellem-’e nübüvvetin verilmesi ve ilk vahyin inmesi bu şekilde olmuştur.Bu olay, Ramazan ayında, Kadir gecesinde meydana gelmiştir.Allah şöyle buyuruyor: “İçinde...

images/stories/demo/nuhimagesca7wq526.jpg
31 Ara 2011

Nuh Aleyhisselam

Nuh AleyhisselâmNuh b.Lemek (veya Lemk), b.Mettu Şelah, b.Ahnuh (veya Uhnuh) (Yani İdris Aleyhisselâm), b.Yerd (veya Yarid), b.Mehlâil, b.Kayn (veya Kaynarı), b.Enuş, b.Şis, b.Âdem...

17 Tem 2012

Oruç ile İlgili Fıkhi...

ORUCUN MAHİYETİ   1- Oruç, ikinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi kesmek, demektir.  Oruç kelimesinin Arabçası, siyam ve savm'dır ki, nefsi...

images/stories/oruc1lr4.jpg
31 Ara 2011

Orucun Adabı

ON ALTINCI BAB ORUCUN ADABI Oruç nefis ile mücadelenin en büyük direğidir. Mümin olan kişi, ramazan girmeden birkaç gün öncesinde sayılacak adabları yapmalı ve ramazan’a hazırlanmalıdır. Mesela tırnakları...

images/stories/ravza_hakiki_kapisi.jpg
31 Ara 2011

Peygamber (sav)'e Tabi...

  22/02/2010   SOHBET KONUSU     PEYGAMBER (S.A.V.)’E TABİ OLMANIN ADABI   Kâinatın efendisine (sallallahu aleyhi veselllem) tabi olmak, hareketlerinde, emirlerinde ona tabi olmak farzdır. Nisa suresinde;   “Ey...

06 Eki 2015

Peygamber Efendimizin...

Kâinatın Efendisi 35 yaşında idi. Bu sırada Ku­reyş kabilesi, Kâbe duvarlarını yıkıp, yeniden tamir kararını verdi. Zira, yıllardan beri yağan yağmur ve neticede meydana gelen seller, ya­pı...

22 May 2013

Peygamber Efendimizin...

Peygamberimiz, Dedesi Abdülmuttalib’in Himayesinde Altı yaşında iken annesini kaybeden Peygamber Efendimizi yaşlı dedesi Abdülmuttalib himayesine aldı. Kureyş’in reisi Abdülmuttalib de nur-u...

20 Şub 2013

Peygamber Efendimizin...

Peygamber Efendimizin Sütanneye Verilmesi Efendisine kavuşan kâinat artık şendi. Beşeriyetin kalbine nur ve huzur sunacak zâtı sinesinde barındıran Arabistan’ın kalbi sevincinden âdetâ duracak gibiydi....

15 Nis 2013

Peygamber Efendimizin...

Peygamber Efendimizin göğsünün yarılması Kuşluk güneşinin her tarafa pırıl pırıl hayat saçtığı bir güzel bahar günüydü. Nur yüzlü Efendimiz süt kardeşi Abdullah’la beraber evlerine yakın çayırlıkta...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Peygamber Efendimizin...

بسم الله الرحمن الرحيم       لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ     وَالْيَوْمَ الْآخِرَوَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا <<Lekad kâne lekum fî resûlillâhi usvetun...

10 Tem 2013

RAMAZAN AYININ...

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ İmam-ı Rabbani hazretleri «Mektubat» adlı eserinde şöyle diyor: «Bilmek gerekir ki, Ramazan ayı gayet önemli bir aydır. Bu ayda yapılan zikir, sadaka, namaz ve benzerleri gibi...

31 Ara 2012

Resûl-i Ekrem(S.A.V.)...

Resûl-i Ekrem Efendimizin Dünyaya Teşrifleri Yeryüzünü mânevî bir karanlık kaplamıştı. Mevcudat, beşerin zulüm ve vahşetinden âdetâ mâteme bürünmüştü. Gözyaşı döken gözler değil, ruh ve kalblerdi....

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Saad Bin Ebi Vakkas (r.a)

  Resûlullahin (SAV) Okçusu: Sad bin Ebî Vakkâs hazretleri, Hz. Ebû Bekir vâsitasiyla Müslüman olmus, Eshâb-i kirâmin büyüklerinden bir zâttir. Ilk Müslümanlarin yedincisidir. Müslüman olmasi söyle oldu:...

11 Mar 2013

SADIKLARLA BERABER OLUN

SADILARLA BERABER OLUN Kur’an-ı Kerim’de Cenabı Allah’’يَيَا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقٖينَ““Ya eyyuhellezine amenuttekullahe ve kunu meas sadikîn.”...

images/stories/hz_ebubekir1.jpg
31 Ara 2011

Said Bin Zeyd (r.a)

Hayattayken Cennetle müjdelenen on sahabiden biri. Babasi Zeyd b. Amr olup, nesebi Ka'b da Rasûlüllah (s.a.s) ile birlesmektedir. Künyesi Ebul-A'ver'dir. Ebu Tür olarak da çagrilirdi (Ibnül-Esir,...

images/stories/lde_yryen_deve.jpg
31 Ara 2011

Salih Aleyhisselam

Salih Aleyhisselamın Soyu Ve Mesleği: Salih b.Ubeyd[1], b.Esif[2] veya Asit[3], b.Kemaşic[4] veya Masic[5] veya Masih[6] b.Ubeyd, b.Hadir[7] veya Hazir[8] veya Cadir[9] veya Hacir[10] b.Semud[11]´,...

modules/mod_sj_responsive_content/assets/images/nophoto.png
31 Ara 2011

Selefin Kelâm İlmine...

Zikredilen bütün bu sözlerin Selef âlimlerinden sadır olmasının birkaç sebebi vardır: 1- Yukarıda geçen sözden anlaşılan mana. O mana da şudur; Felsefeyi kötülemelerinin sebebi, Felsefe İslam'ın...

seyda alameddin
31 Ara 2011

Seyda Molla...

  Ayeti kerimede cenabı Allah şöyle buyuruyor:’’ Kulum, söyle! Benim size bu kadar yaptığım mukaddes hizmet karşılığında hiçbir ücret talebim yok. Sadece ehli beytime karşı muhabbet ve sevgi...

31 Ara 2011

SEYDA MOLLA...

   Hz.Resul (SAV) Hz. Ebubekir Sıddık hakkında  şöyle diyor. Herkes Ben’i terk ettiği bir dönemde  O, Ben’i terketmedi. Hicret döneminde görüyoruz ki hiç kimse Hz. Resul ile gitmeye cesaret gösteremezken Hz...

images/stories/cascate300806.gif
31 Ara 2011

Şid (Şis) Aleyhisselam

Şis (ŞİT) AleyhisselâmŞis Aleyhisselâmın Soyu:Şis Aleyhisselâmın Babası: Âdem Aleyhisselâm, Annesi de, Hz. Havvâ´dır.[1]Şis Aleyhisselâmın Doğuşu:Âdem Aleyhisselâmın oğlu Kabil, kardeşi Hâbil´i...

22 Eki 2012

SILA-İ RAHİM ADABI

Yirmi dokuzuncu Bab Sıla – i rahim adabı Sıla-i rahim yani akrabayı ziyaret etmek müminin ahlakının temeli ve en önemli görevidir. Hadis-i şerifte “Bir selamla bile olsa akraba ile ilgilenin!”...

images/stories/namaz1.jpg
31 Ara 2011

Tadil-i Erkana Riayet

135- Namazlarda tadil-i erkana riayet, İmam Ebû Yusuf'a göre, bir rükün olduğundan farzdır. Bundan maksad, namazın kıyam, rükû ve secde gibi her rüknünü sükunetle yerine getirmek ve bu rükünleri yaparken...

14 Mar 2013

TAKLİT YOLUYLA İMAN...

  Taklit, bir şeyin delilini,   doğruluğunu veya eğriliğini araştırmadan onu tasdik etmek ve yolunca   gitmektir.        Taklit iki türlüdür, birisi güzel,   diğeri kötüdür.        Taklitin güzel olanı, hak üzere giden,   sözü...

images/stories/deve4.jpg
31 Ara 2011

Talha Bin Ubeydullah...

Hz. Talhâ bin Ubeydullah, Resûlullah efendimizin; "Talhâ ve Zübeyr, Cennette komşularımdır" hadîs-i şerifiyle medhedilen sahâbidir. Hz. Talhâ, ticâretle uğraştığı için sık sık Mekke dışına çıkardı....

23 Kas 2012

TEMİZLİK BAHSİ

                                                               TEMİZLİK BAHSİ Tahâret'in, “hadesten taharet” ve “necasetten taharet” olmak üzere iki kısma ayrıldığını, necasetin fakîhlere göre pis şeyler olduğunu öğrendikten sonra bazı necis maddeleri ve bunların karşıtı olan temiz...

02 Oca 2013

UFKUMUZUN ÖTESİNİ İDRAK ETMEK

          Peygamber (SAV) in ve Ashabının mahiyetlerini ,hakikatlerini Allah ile münasebetlerini idrakı çok zor oluyor.            Onlar ufkumuzun ötesinde olan şeyler. Ama onlar için bir kıstas var.Bir Sadat-ı Kiramın hayatı...

images/imagesmusab.jpg
20 Ara 2012

ÜMMÜ FADL (r.anha)

ÜMMÜ FADL (r.anha) Ümmü Fadl radıyallahu anhâ Rasûlullahsallallahu aleyhi vesellem efendimizin baldızı... Meymûne binti Hâris radıyallahu anhâ annemizin kız kardeşi... Efendimizin sevgili amcası...

02 Mar 2016

YARIM DOKTOR CANDAN...

              YARIM DOKTOR CANDAN, YARIM HOCA İMANDAN EDER   Günümüzde âlim ve hoca efendilere halk tarafından yönlendirilen soruların en önde gelenlerinden biri de mezheplerin nasıl ortaya çıktığı sorusudur. Bu yöneltilen...

images/stories/images112.jpg
31 Ara 2011

YER VE GÖKLERLERDE...

YER VE GÖKLERLE, BUNLARDA BULUNANLAR Allah, yeri ve gökleri yarattıktan sonra bunların arasın­da insan ve diğer canlıları yarattı. İbn Abbâs (R.A.) diyor ki: «Allah Teâlâ yerleri yarat­tı. Yerin...

images/stories/gorsel_allah.jpg
31 Ara 2011

Zati Sıfatlar 1

  Allah'ın Zatî sıfatları şunlardır: Hayat, Kudret, İlim, Kelâm, Semi', Basar, İrade). Hayat: Allah Teâlâ'nın yaşaması demektir. Allah Teâlâ'nın ezelî bir hayatı vardır. Mevsufu olan Allah'a ait...

images/stories/gorsel_allah.jpg
31 Ara 2011

Zati Sıfatlar 2

  Allah'ın Zatî sıfatları şunlardır: Hayat, Kudret, İlim, Kelâm, Semi', Basar, İrade). Hayat: Allah Teâlâ'nın yaşaması demektir. Allah Teâlâ'nın ezelî bir hayatı vardır. Mevsufu olan Allah'a ait...

06 Ağu 2012

Zekat ilie ilgili Fıkhi...

ZEKATIN MAHİYETİ   1- Zekat lügat deyiminde temizlik, bereket, çoğalma, güzel övgü manalarını taşır. Din deyiminde ise; "Bir malın belli bir mikdarını, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kısım...

images/stories/zubeyr-bin-avvam-medium-0.jpg
31 Ara 2011

Zübeyr Bin Avvam (r.a)

Hz. Zübeyr, Peygamber efendimizin halası olan Hz. Safiyye’nin oğludur. İlk Müslümanlardandır. Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Îmân ettiği vakit, amcası çok kızmıştı. Dinden dönmesi için,...

Basa Don